logo loading 0 % LOADING  
O ovcích plemene Lacaune
Plemeno Lacaune  bylo vyšlechtěno v jižní Francii a je celosvětově považováno za nejužitkovější z dojných plemen. Na Statku Palupín chováme dojné ovce plemene Lacaune od roku 2010. Máme jeden z pěti čistokrevných chovů v ČR a jsme zakládajícími členy Klubu chovatelů Lacaune. V moderní dojírně dojíme dvakrát denně tři sta bahnic. Prodáváme plemenné beránky, jehničky a jednou ročně pořádáme aukci beránků „ze stáje“. Klub zajišťuje import jehniček a beránků plemene Lacaune z Francie.

O dojném plemenu Lacaune

Lacaune je plemeno ovcí pocházejících z oblasti Lacaune v jižní Francii. Lacaune je nejrozšířenější dojné plemeno ovcí ve Francii s populací okolo 800.000 bahnic. Především jde o převládající plemeno ovcí, jehož mléka se používá při výrobě sýra Roquefort.Ve Francii je plemeno Lacaune využíváno k produkci mléka po velmi dlouhou dobu, ale tato vlastnost nebyla u plemene dlouho dominantní. V 60. letech dvacátého století byla průměrná dojivost okolo 70 litrů na bahnici a rok (vyjma kojení jehňat). Pozoruhodné pak je, že na sklonku 90. let byla již dojivost cca 280 litrů ročně, došlo tedy k jejímu čtyřnásobnému nárůstu a plemeno Lacaune se tak stalo jedním z předních světových plemen, co se produkce mléka týče. Takový nárůst byl výsledkem rozsáhlého a přísného výběrového programu organizovaného francouzskou vládní agenturou, který zahrnoval jednak umělou inseminaci několika milionů ovcí v průběhu let, a také obrovskou státní podporu vynakládanou na sledování užitkovosti  potomstva na mnoha farmách.SLOVENSKÝŠľachtiteľský program plemena lacauneCharaktetristika plemenaOvce plemena lacaune boli vyšľachtené vo Francúzsku na báze oviec merinského typu. Prvé importy boli realizované na Slovensko v roku 1993 a 1994. V súčasnosti sa chová vo viacerých krajinách sveta, vo Francúzsku najmä v rockfortskej oblasti.Lacaune je mliekové plemeno, s výbornou produkciou mlieka, vhodné na strojové dojenie a polointenzívny až intenzívny systém chovu. Extenzívny systém chovu, najmä z pohľadu výživy a kontroly zdravotného stavu im nevyhovuje. Ovce možno pripúšťať s veľmi dobrými výsledkami už v prvom roku života. Plemenné barany sa vyznačujú s výrazným libidom sexualis, dobré výsledky oplodnenosti sa dosahujú najmä pri háremovom spôsobe pripúšťania.Úžitkové vlastnostiPlemeno lacaune je stredného až veľkého telesného rámca, na vyšších nohách, vlna je krátka, polojemná, často riedka. Obe pohlavia sú bezrohé. Je mäsovo-mliekového až mliekového úžitkového typu. Priemerná hmotnosť dospelých bahníc je 70-75 kg (minimálne 60 kg), dospelých baranov 95-100 kg (minimálne 80 kg). Typickou vlastnosťou plemena je menší obrast brucha, hlavy, zátylku a šije vlnou, nezriedka sú tieto časti neovlnené. Produkcia vlny (sortiment AB až BC) sa pohybuje medzi 1,5-2,0 kg u bahníc a 2,5-3,0 kg u baranov. Intenzita rastu jahniat je dobrá a hmotnostné prírastky do odstavu často presahujú 300 gramov, najmä u baránkov jedináčikov, ale aj u jahniat z viacpočetných vrhov sú prírastky vyššie ako 250 gramov. Jahňatá sú pritom dobre osvalené. Produkcia mlieka za dojnú periódu (trhová produkcia) sa pohybuje v kontrolovaných chovoch vo Francúzsku okolo 270 litrov, čo reprezentuje 330-350 litrov za laktáciu. Plemenný štandard u nás je 200-250 litrov mlieka za dojnú periódu, chovný cieľ je viac ako 250 litrov. Produkcia mlieka za 180 dňovú laktáciu: plemenný štandard 350-550 litrov, chovný cieľ 450-600 litrov. Priemerný obsah tuku (6,5 – 8,0%) a bielkovín (5,0 – 5,6%) je vyšší ako u východofrízskeho plemena. Na Slovensku sa u dospelých lacaunských oviec dosahuje plodnosť na obahnenú ovcu viac ako 160 %. U jariek pripustených v prvom roku sa dosiahla plodnosť okolo 125 %.Plemeno zohralo a zohráva významnú úlohu pri tvorbe syntetickej populácie slovenskej dojnej ovce na zlepšenie mliekovej úžitkovosti a funkčných vlastností vemena. Zvyšuje sa záujem o  baranov plemena LC na zabezpečenie kríženia v ÚCH. Prejavuje sa nielen nárast počtu chovaných čistokrvných zvierat, ale zvyšuje sa aj počet chovateľov tohoto plemena.Postup šľachtenia plemenaZákladnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba, so zámerom aby produkcia mlieka u nás chovaných oviec plemena LC sa  čo najrýchlejšie vyrovnala produkcii ktorá je udávaná v plemennom štandarde vo Francúzku. Šľachtenie je založené na výbere geneticky najlepších jedincov do pozície rodičov ďalšej generácie. Základom šľachtiteľskej práce bude aj naďalej kontrola úžitkovosti. Získané dáta sa využívajú na výpočet odhadu plemenných hodnôt štatistickou metódou BLUP Animal Model, ktorá umožňuje korekciu systematických vplyvov prostredia a využije informácie o všetkých príbuzných jedincov v rodokmeni, čím sa výrazne zvyšuje presnosť a spoľahlivosť odhadu.Ak chceme urýchliť rast úžitkovosti cestou čistokrvnej plemenitby  je potrebné zvyšovať spoľahlivosť odhadu plemenných hodnôt. Odhady plemenných hodnôt sú založené na zisťovaní podobností medzi príbuznými zvieratami a rozdielmi medzi menej príbuznými či nepríbuznými jedincami. Preto podmienkou pre spoľahlivosť odhadov je dôležitá štruktúra chovov zapojených do kontroly a ich vzájomná previazanosť príbuzenskými vzťahmi, ale tiež množstvo informácii o úžitkovosti zvieraťa, jeho príbuzných a  vrstovníkov v rámci chovu. Podmienkou spoľahlivosti je tiež presná a spoľahlivá evidencia zvierat, presné merania a kvalitné vedenie databázy kontroly úžitkovosti.Rýchlejší genetický pokrok predpokladá vyššiu intenzitu selekcie. Popri plemenných hodnotách (PH) za produkciu mlieka, plodnosť, intenzitu rastu v ďalších rokoch  by bolo vhodné stanoviť u plemenných jahničiek a baránkov  tiež PH pre obsah hlavných zložiek mlieka (tuk, bielkoviny). Rozširovanie strojového dojenia prináša potrebu venovať zvýšenú pozornosť morfologickým a funkčným vlastnostiam vemena, ktoré sa stavajú dôležitým kritériom hodnotenia dojných plemien oviec. Z tohoto dôvodu by sme mali čo najskôr započať s lineárnym hodnotením vemena tak ako u hovädzieho dobytka.Genetický vývoj populácie oviec plemena LC je zabezpečovaný hlavne výberom plemenných baranov. Keďže sa jedná o  populáciu, ktorá sa na Slovensku chová len krátke časové obdobie je potrebné aj naďalej ratať s nákupom plemenníkov zo špičkových chovov v EU. V  roku 2010 bolo v kontrole úžitkovosti (KÚ) 939  ks bahníc.Plemenný štandard a chovný cieľ plemena lacauneHlavné ukazovateleUkazovateľ

Plemeno Lacaune

Základná charakteristika

Plemenný štandard

  • Stredne veľký až veľký telesný rámec, respiratórny typ, hlava, šija, brucho a nohy neovlnené, nohy vysoké a tenké.   
  • Vlna jemná, merinového charakteru, biela.
  • Vemeno veľké, dobre upevnené, vhodné pre strojové dojenie.
  • Plemeno ranné,  barany temperamentné.
  • Ovce aj barany bezrohé.         

Úžitkové zameranie

Plemenný štandard

Mäsovo – mliekový až mliekový úžitkový typ s dobrou plodnosťou.

Chovný cieľ

Mäsovo – mliekový až mliekový úžitkový typ. Prioritné zameranie: produkcia mlieka, mliečnych jahniat a baranov pre zošľachťovacie a úžitkové kríženie.

Hmotnosť bahníc

Plemenný štandard

65 kg

Chovný cieľ

75 kg 

Hmotnosť plemenných baranov

Plemenný štandard

85 kg

Chovný cieľ

100 kg

*Hmotnosť jariek

Plemenný štandard

45 kg

**Hmotnosť aukčných baranov

Plemenný štandard

65 kg

Chovný cieľ

75 kg

PDP jahniat do odstavu –jahničky

Plemenný štandard

0,270

Chovný cieľ

0,320

PDP jahniat do odstavu – baránky

Plemenný štandard

0,300

Chovný cieľ

0,360

Produkcia mlieka za dojnú periódu

Plemenný štandard

210 kg

Chovný cieľ

250 kg

Jemnosť vlny

Plemenný štandard

26,1 – 31,0 µm  sortiment  A/B – B/C

Plodnosť na obahnenú ovcu

Plemenný štandard

150 %

Chovný cieľ

180 %

*hmotnosť jahničiek do 1 roka musí byť minimálne 2/3 živej hmotnosti bahníc
**uvádzaná hmotnosť sa týka baranov vo veku nad 1 rok, do 1 roku musí mať baran minimálne 2/3 živej hmotnosti aukčného barana